Inloggen

Concept Agenda Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op: 22-12-2015

Agenda Algemene Ledenvergadering – 28 januari 2016
Locatie: Kasteelhoeve Grote Hegge, Waterstraat 9 in Thorn
Tijd:      18.00 – 18.45 uur (ontvangst 17.30 uur).
Nieuwjaarsreceptie van 18.45- 21.00 uur

Agendapunten:

 1. Opening
   
 2. Vaststellen agenda
   
 3. Ingekomen stukken
   
 4. Mededelingen van het bestuur
   
 5. Vaststellen verslag ALV van 29 januari 2015 (zie website)
   
 6. Financiën:
 • Jaarverslag Penningmeester
 • Verslag Kascommissie
 • Aanbevelingen kascommissie
 • Instellen nieuwe kascommissie
 • Begroting 2016
 • Vaststellen contributie voor 2017
 1. Mutaties in het bestuur:
  Regulier aftredend en herkiesbaar: Marleen Draisma. Onze huidige secretaris Marleen Draisma heeft aangegeven dat zij herkiesbaar is voor een tweede termijn. Het bestuur stelt voor in te stemmen met het herkiezen van Marleen Draisma als bestuurslid / secretaris (overeenkomstig artikel 11 lid 2 van onze statuten).
  Overeenkomstig artikel 11 in onze statuten attendeert het bestuur de leden op de mogelijkheid zich kandidaat te stellen voor de bestuursfuncties, zoals benoemd onder a. Een voordracht dient ondersteund te worden door ten minste tien procent van het totaal aantal stemgerechtigde leden (=31 leden). Deze voordracht moet uiterlijk vòòr aanvang van de vergadering bij het bestuur zijn ingediend.
   
 2. Statuten en Reglement CNL 2016 (zie website)
  Conform het bepaalde in artikel 21 van de statuten wordt de algemene vergadering opgeroepen om te besluiten over het voorstel van het bestuur ter wijziging van de statuten. Het voorstel voor wijziging van de statuten en het vast te stellen reglement CNL 2016 zijn gepubliceerd op de website van CNL, waarvoor aandacht is gevraagd in de nieuwsbrief van CNL.

  Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Hierbij roept het bestuur dan ook alle leden op om aanwezig te zijn bij de ALV. Is niet drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken na de ALV (voorafgaande aan de eerstvolgende reguliere programmabijeenkomst) een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een statutenwijziging treedt vervolgens in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
   

 3. Rondvraag
   
 4. Sluiting

Altijd op de hoogte blijven?

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief